มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มบริษัท บี.กริม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ริเริ่มโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอนุบาล โครงการนี้เป็นโครงการที่มูลนิธิ ฯ ร่วมมือกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher ประเทศเยอรมนี ซึ่งทุกภาคีได้สนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณ เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับครูผู้สอนทั่วประเทศ

และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ

ในการดำเนินโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ดังนี้