ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลในงานสัมมนาวิชาการ
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”

โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกนี้จะเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนครู
ผ่านเว็บไซต์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและเว็บไซต์พันธมิตร

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกระดับปฐมวัย

ลำดับ ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอผลงาน โรงเรียน ประเภทผลงาน
1 อยู่ด้วยกันนาน ๆ นะ นางสาวลัดดา จันทา โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
 • เน้นการแก้ปัญหา
 • เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2 เทียนดอกไม้สีรุ้ง นางปวีร์ลดา บุญแย้ม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
 • เน้นการแก้ปัญหา
 • เน้นบริบทท้องถิ่น
3 ใบไม้รักษ์โลก นางสาวเพ็ญพักตร์ ป้องแก้ว โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
 • เน้นการแก้ปัญหา
 • เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4 รู้ทัน รู้ไว้ ปลอดภัยจากฝุ่นจิ๋ว นางสาวสุกรรณิการ์ ปัญโญใหญ่ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
 • เน้นการแก้ปัญหา
 • เน้นบริบทท้องถิ่น
5 กล่องนมชูชีพ นางสาววนิจสรา รัตนาพันธุ์ โรงเรียนดวงวิภา
 • เน้นสร้างนวัตกรรม
6 ลูกลมมินิ นางร้อฝีอะ เหล็มปาน โรงเรียนพรศิริกุล
 • เน้นบริบทท้องถิ่น
 • เน้นสร้างนวัตกรรม
7 เหลอปั๊ว เส้นสายสร้างสรรค์ผูกพันวิถีชุมชน นางสาวพัชดา น้ำผึ้ง
นางสาวภาวิตา ชาติเวียง
โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
 • เน้นบริบทท้องถิ่น
8 ส่งน้องแก้วอย่างไรให้ปลอดภัย นางวลีรัตน์ เชิญขวัญมา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
 • เน้นการแก้ปัญหา
9 ขยะร้าย ทำลายโลกสวย นางสาวขวัญศิริ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
 • เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
10 สบู่ใหม่ใช้ล้างมือ นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีภา โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน
 • เน้นการแก้ปัญหา
11 ฟาร์มจิ้งหรีดตัวโต นางประสานศรี ปัถวี
นางศรานุช บุญเพลิง
โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
 • เน้นบริบทท้องถิ่น
12 ขยะแปลงร่าง นางกัณชพร อินตั๋น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
 • เน้นบริบทท้องถิ่น
 • เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • โครงงานที่มีกระบวนการหลากหลาย
13 หลอดหนูไม่ง้อพลาสติก นางสางชัชฎา อนันต์ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
 • เน้นบริบทท้องถิ่น
 • เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • โครงงานที่มีกระบวนการหลากหลาย