โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เกิดจากความร่วมมือหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน รวมถึงการดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และองก์กรท้องถิ่น ซึ่งเป็นการดำเนินงานด้วยโครงสร้างแบบเครือข่าย เพื่อให้การทำงาน การประชาสัมพันธ์ และการสร้างความรู้ความเข้าใจเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

โดยเรามีผังการถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการเรียนการสอน อย่างเป็นระบบ เพื่อการควบคุมคุณภาพของการอบรมและการถ่ายทอดแนวคิดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ