พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
สพป.กรุงเทพมหานคร นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช 092 636 5514 tjitabha@gmail.com
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นางนิตยาพร แซ่ตั้ง 097 246 0571 poplove_2552@hotmail.com
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางเบญจมาศ นุ่มวัฒนะ 090 792 9187 nokben1@gmail.com
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นางบุบผา บุญพูล 098 350 2429 supjoomkan3@gmail.com
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางสาวจิรัชญา พัดศรีเมือง 092 280 1424 mariajib224@gmail.com
สพป.จันทบุรี เขต 1 นางสาวสกุลยา ผลบุญ 085 962 7277 Sakulya2526@gmail.com
สพป.จันทบุรี เขต 2 นายลอย เต่าทอง 098 334 2985 lory0861482541@gmail.com
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางสาวกชกร นิ่มแสง 089 268 0983 kotchakorn_log18@hotmail.com
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางพัชยา ซือมงกง 097 962 9891 patchayasue.221@gmail.com
สพป.ชลบุรี เขต 1 นางสาวลัษมีกานต์ เที่ยงพิมล 087 746 8686 tookcom@gmail.com
สพป.ชลบุรี เขต 2 นางปาริชาต อ่อนน้อม 095 898 7953 parichatonnom@gmail.com
สพป.ชลบุรี เขต 3 นางวีรยา ทองเกลี้ยง 085 398 7650 pukluk555@hotmail.com
สพป.ชัยนาท นางรพีพร ปรุงสุข 087 316 8496 rapeeporn496@gmail.com
สพป.ตราด นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกร 084 738 6060 phakayrat@hotmail.com
สพป.นครนายก นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล 086 379 8398 K_alew@hotmail.com
สพป.นครปฐม เขต 1 นางสาวณัฐิกา สุริยาวงษ์ 089 745 1816 sv.nuttika@gmail.com
สพป.นครปฐม เขต 2 นายสุภัค แฝงเพ็ชร 086 376 3687 supuk6525.01@gmail.com
สพป.นนทบุรี เขต 1 นางสาวนภัษมน เขียวนิล 083 423 7464 naphatsamon7464@gmail.com
สพป.นนทบุรี เขต 2 นางปริยานุช จุลพรหม 085 988 7382 mydeer.9535@gmail.com
สพป.ปทุมธานี เขต 1 นางณัฐนันท์ หอมชื่น 089 891 2750 nuttanun_noi@yahoo.com
สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางสายชล จั่นทองคำ 099 224 3151 kob_kongthong@hotmail.com
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นางหริณญา รุ่งแจ้ง 085 183 1239 tukta1239@hotmail.com
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นางสาวกัญญาภัค แสงอัคคี 088 654 6357 kunyapuk2517@icloud.com
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นางสายสุนีย์ ไชยวงษ์ 081 436 9896 saisunee_2504@hotmail.com
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นางนภาภรณ์ อากาศ 089 057 8839 pornnapapa.05@gmail.com
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสมลักษณ์ รู้แผน 084 362 6355 achanijan@gmail.com
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางขนิฏฐา ทองเพ็ชร 098 251 4047 krunokmilk@gmail.com
สพป.เพชรบุรี เขต 1 นายบรรพต พงษ์รอด 092 963 5465 banpotbanpot1985@gmail.com
สพป.เพชรบุรี เขต 2 นายเอกลักษณ์ พุดเหียง 080 117 4771 eakalug999@gmail.com\
สพป.ระยอง เขต 1 นายจิตรกร มาแก้ว 081 781 2563 mamami69@hotmail.com
สพป.ระยอง เขต 2 นางจำรัส มีลาภ 086 368 0355 cham2504@gmail.com
สพป.ราชบุรี เขต 1 นางสาวจริยา สุธาพจน์ 062 547 8879 Jariya.suthapoj@gmail.com
สพป.ราชบุรี เขต 2 นางสุวภัทร จิตร์เพ่ง 094 298 2928 junhomestay@gmail.com
สพป.ลพบุรี เขต 1 นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุง 090 895 5902 prajanplayfar@gmail.com
สพป.ลพบุรี เขต 2 นางสาวสุจินดา เนตร์ศิริ 089 809 5507 sujinda.nead@gmail.com
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นางต้องตา เต็งรัง 081 911 2239 tongta_tn@hotmail.com
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม 063 156 4966 patchaya.me@gmail.com
สพป.สมุทรสงคราม นางสาวศิริจันทร์ ศรีนวลนัด 089 548 6765 sirijun_do@yahoo.com
สพป.สมุทรสาคร นางสาวอมรศรี แสงส่องฟ้า 089 918 2380 sangsongfa_2@yahoo.com
สพป.สระแก้ว เขต 1 นางสีไพล พรหมศิริเดช 093 124 5957 siplai2516@gmail.com
สพป.สระแก้ว เขต 2 นางสราวดี เพ็งศรีโคตร 081 454 9344 sarawadee344@gmail.com
สพป.สระบุรี เขต 1 นางปราณี คำแท้ 098 261 5370 pranee.ped@gmail.com
สพป.สระบุรี เขต 2 นายอนุรักษ์ ระย้า 081 899 7622 anur7622@gmail.com
สพป.สิงห์บุรี นายวิจิตร บัวใหญ่ 081 853 6483 wijitthink.885@hotmail.com
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล 089 454 7578 dthippet@hotmail.com
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นางสุมาลี สุธีกุล 081 557 4859 sumalee814@hotmail.com
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นางศิริพร พวงมาลี 083 696 2489 sn_kling@esdc.go.th
สพป.อ่างทอง นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ 091 698 4225 jcc-009@yahoo.co.th
พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นางสาวศิริขวัญ กลางสุวรรณ 082 665 5153 sirikwan@esdc.go.th
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นายเอนก จาดดำ 081 605 5925 A.jaddum@hotmail.com
สพป.เชียงราย เขต 1 นายบรรพต ขันคำ 081 885 5239 K_tanachit@hotmail.com
สพป.เชียงราย เขต 2 นางกังสดาล แจ้งมณี 086 183 3314 Kangsdarns@gmail.com
สพป.เชียงราย เขต 3 นางสาวโสภาพร ไสยแพทย์ 081 603 8531 sopa2514@gmail.com
สพป.เชียงราย เขต 4 นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง 085 522 2212 ppcri4@gmail.com
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นางนิภา แก้วประทีป 089 850 2296 nipa275@hotmail.com
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว 081 289 9612 achanijan@gmail.com
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นางอลิสตรา อ่อนอัด 081 869 5623 alistra@esdc.go.th
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นางสุนิทรา พรมมล 081 882 3087 noksunitra@hotmail.com
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางกนกอร พินิจราชกิจ 086 922 1400 kanokon@esdc.go.th
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ดร.หนึ่งฤทัย ชัยดารา 081 998 1406 n.chaidara@gmail.com
สพป.ตาก เขต 1 นางกรุณา พยัคฆชนม์ 084 490 0985 kp3369@gmail.com
สพป.ตาก เขต 2 นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ 081 281 3667 nok667@hotmail.com
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ดร.ยมนพร เอกปัชชา 064 925 3691 ekpatcha_2504@hotmail.com
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางสาวรัชญา โลหะกาลก 097 325 3531 sp.ja2520@gmail.com
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรี 081-5968607 jack.big@hotmail.com
สพป.น่าน เขต 1 นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล 095 675 3020 krooting@ednan1.go.th
สพป.น่าน เขต 2 นายจำลอง ไชยยา 081 022 4298 chaiya763@gmail.com
สพป.พะเยา เขต 1 นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุง 080 859 7535 s51830262@gmail.com
สพป.พะเยา เขต 2 นางนงคราญ ไชยวงศ์ 093 134 6281 pu.nongkran@gmail.com
สพป.พิจิตร เขต 1 นางสาวนิตยา บุญปู่ 082 145 1929 nittaboon1974@gmail.com
สพป.พิจิตร เขต 2 นางสาวอัญชลี ศรเพ็ชร 098 659 6233 auchareesornpech@gmail.com
สพป.พิษณุโลก เขต 1 นางสาวสโรชา เนียมนก 089 703 6842 sarocha863@gmail.com
สพป.พิษณุโลก เขต 2 นางนฤมล จันทร์ฉาย 081 971 4553 narumonjanchai@gmail.com
สพป.พิษณุโลก เขต 3 นางจันทิรา จั่นผ่อง 081 785 3794 juntri@gmail.com
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ 093 265 3663 aom.kulawong@gmail.com
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดร.กชนันท์ โนรินทร์ 080 848 4745 kodchanun10@pbn2.go.th
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นางรังสิมา บัวทอง 085 052 0137 rungsima298298@gmail.com
สพป.แพร่ เขต 1 นางภณิดา ทองประไพ 090 318 3197 gaphoo12@gmail.com
สพป.แพร่ เขต 2 นางสาวกัลยา สุรีย์ 063 563 9646 kanlayasuree@gmail.com
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นางสาวชลีพร อินต๊ะสาร 083 896 5653 ponintasarn@gmail.com
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายประชัน แสนใจ 082 874 1552 sanjaijaae@gmail.com
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายสิทธิพงษ์ แก้วธิวัง 064 935 1264 kaewtiwung2525@gmail.com
สพป.ลำปาง เขต 1 นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร 085 694 7799 kob_khemchira@hotmail.com
สพป.ลำปาง เขต 2 นายบงกช ใจกล้า 081 023 3362 bongkod1972@gmail.com
สพป.ลำปาง เขต 3 นางกนิษฐา สวยสด 081 952 3261 knta2550@gmail.com
สพป.ลำพูน เขต 1 นางสาวดวงเดือน มูลกลาง 081 706 8183 dong432@gmail.com
สพป.ลำพูน เขต 2 นางสาวพรไพรินทร์ ติม้า 095 447 1314 p_rinna@hotmail.com
สพป.สุโขทัย เขต 1 นางสมปอง ราษ๊ 086 395 0329 bbnn_1@hotmail.com
สพป.สุโขทัย เขต 2 นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย 082 393 5619 nuch1975@hotmail.com
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นางรุจิรา เทพอาจ 086 204 1191 rujira2514@live.com
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ 063 996 2282 pimrak_99@hotmail.com
สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายวิเชียร คนึงหมาย 097 327 8059 wichain.khnunghmay@gmail.com
สพป.อุทัยธานี เขต 2 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง 095 549 8799 nokiang2562@gmail.com
พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
สพป.กระบี่ นางผิวพรรณ ป้อมอุ่นเรือน 085 477 1772 puch4285@gmail.com
สพป.ชุมพร เขต 1 นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ 089 588 3300 Pajaro7897@gmail.com
สพป.ชุมพร เขต 2 นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียมอินทร์ 093 579 4498 pensri.cpn2@gmail.com
สพป.ตรัง เขต 1 นางสาวสุทธิดา สรรเพชร 083 551 4649 sunma2006@hotmail.com
สพป.ตรัง เขต 2 นางสาววิชชุดา เรืองพุฒ 096 684 7281 vitchuda2529@gmail.com
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์ 064 070 3456 Thitaree5206@gmail.com
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นางกรุณา โชติวัน 061 206 1721 karouna721@gmail.com
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นางวันทนา แก้วผอม 081 272 9096 wantana.lak@gmail.com
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นางสาวฐานิศ หริกจันทร์ 064 064 4884 tanid7350@gmail.com
สพป.นราธิวาส เขต 1 นางสาวปราณีต ทองหนัก 095 437 2919 praneetd2558@gmail.com
สพป.นราธิวาส เขต 2 นางสาวธิติมา เรืองสกุล 084 965 9629 march22meena@gmail.com
สพป.นราธิวาส เขต 2 นางพิมพรรณ อนันทเสนา 089 509 4302 pimpun980@gmail.com
สพป.นราธิวาส เขต 3 นางศรีประภา เติมสังข์ 065 097 4246 sornorsri2509@gmail.com
สพป.ปัตตานี เขต 1 นางจุฑารัตน์ อรุโณทัย 073 460 077ต่อ14 ptn1_002@pattani1.go.th
สพป.ปัตตานี เขต 2 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ 097 359 4848 komariyah8998@gmail.com
สพป.ปัตตานี เขต 3 นางสาวสิริภัสสร พรหมแก้ว 080 782 0561 siriphatson0561@gmail.com
สพป.พังงา นางสาวณัฐวรา วัฒนะ 097 165 4465 phangnga.n124@gmail.com
สพป.พัทลุง เขต 1 นางสาววีรินทร์ญา หนูนัง 081 896 3114 pakbangnakarat@gmail.com
สพป.พัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ 065 348 5695 kruudum@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม 099 479 1493 benjawan_tempeim@esdc.go.th
สพป.ยะลา เขต 1 นางปราณี อ่องหลี 089 597 2926 pranee@yala1.go.th
สพป.ยะลา เขต 2 นายมูฮัมหมัดรุสดี อามีรุดดีน 098 695 2698 m_9288_@hotmail.com
สพป.ยะลา เขต 3 นายวัชระ จันทรัตน์ 089 738 9976 WATBETONG@HOTMAIL.COM
สพป.ระนอง นางสาวสุวรรณี คงทองจีน 086 878 5342 swk.wow@hotmail.com
สพป.สงขลา เขต 1 นางสาวสุคนธ์ ชูน้อย 098 047 3182 chunoi1987@hotmail.com
สพป.สงขลา เขต 2 นางชนิกา ดวงจักร์ 089 295 8019 chanika8019@gmail.com
สพป.สงขลา เขต 3 นางรัตนา ซุ้นจ้าย 082 827 8852 sunjay795@gmail.com
สพป.สตูล นางจิรัชฎา ลิมานิ 087 391 5505 jijilimani2518@gmail.com
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1 นางอรุณศรี จงจิตต์ 089 866 4627 konkok369@gmail.com
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 2 นางปรวีณ เลิศสุข 094 584 1168 poraweeno97@gmail.com
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 นางสาวศศิธร พรัดมะลิ 085 692 4338 sasithorn4338@gmail.com
พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นางสาวศิวพร นิลสุข 098 234 1059 siwaporn19767@gmail.com
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นางประคอง จุลสอน 095 658 7001 Prakongjulson@gmail.com
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นางรัชนี สุขสวัสดิ์ 098 584 9035 vatnee14@gmail.com
สพป.ขอนแก่น เขต 1 นาวสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน 089 278 4228 wanchawee1967@gmail.com
สพป.ขอนแก่น เขต 2 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร 084 428 7901 issanaporn@esdc.go.th
สพป.ขอนแก่น เขต 3 นางสาวเสาวนีย์ เวชพิทักษ์ 091 832 6826 obabb1999@gmail.com
สพป.ขอนแก่น เขต 4 นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์ 091 056 6383 krupoo16@gmail.com
สพป.ขอนแก่น เขต 5 นางรุจาภา ประถมวงษ์ 099 475 5225 rujapa_n@hotmail.com
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางสาวหทัยนุช บุญเพลิง 085 024 2111 littlesciencecpm1@gmail.com
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา 093 328 0210 nongkku@gmail.com
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ 099 282 5254 sukunyapra@gmail.com
สพป.นครพนม เขต 1 นางพรรณวดี มณีรัตน์ 081 369 3233 phamanrat@gmail.com
สพป.นครพนม เขต 2 นางนิภาวรรณ เดชบุญ 084 798 2096 nipawan119@gmail.com
สพป.นครราชสีมา เขต 1 นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์ 081 955 1424 chaiwut.sinthuwongsanon@gmail.com
สพป.นครราชสีมา เขต 2 นางสาวภัทรภร ภูวงศ์ 089 428 9917 Korat_bhudh@hotmail.com
สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางจิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจ 081 966 9189 paty402009@hotmail.com
สพป.นครราชสีมา เขต 4 นางจตุพร การบรรจง 081 073 9508 jatuporn2516.30@gmail.com
สพป.นครราชสีมา เขต 5 นางนุชรินทร์ ชาพันดุง 081 382 9646 nutcharin_jiji2557@hotmail.com
สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางประไพพรรณ์ แก้วดอนรี 081 661 1274 nongaongaoy@hotmail.com
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นางเมธิตา การเพียร 089 854 7878 matita364@gmail.com
สพป.บึงกาฬ นางสาวพิชญาภัค พลโคตร 080 309 6167 SPholkot@gmail.com
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นางจุติมาพร เชียงกา 089 583 3265 juti.06@gmail.com
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นางกัญญาพัชร์ วิชัยรัมย์ 085 305 9916 baipor007@gmail.com
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา 086 872 6969 koykee_2554@hotmail.com
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นางเสมอจิตต์ ศรีนอก 088 942 9603 Samerjitsrinok@gmail.com
สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางสาววรรณกร บาลี 085 763 5386 lam3903@gmail.com
สพป.มหาสารคาม เขต 2 นางศธทบ ไชยจันทร์ดี 064 918 5423 kan.chaichandee@gmail.com
สพป.มหาสารคาม เขต 3 ทิพยวิมล ดวงเวียงคำ 095 658 1408 siwaporn19767@gmail.com
สพป.มุกดาหาร นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน 089 279 1375 kingkaewphutong@yahoo.com
สพป.ยโสธร เขต 1 นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทิพใส 080 175 5699 kridsadaporntipsai@yst1.go.th
สพป.ยโสธร เขต 2 นางสมจิตต์ รวมแก้ว 081 725 4206 Somjitt.R@hotmail.com
สพป.ยโสธร เขต 2 นางศิรินภา ศรีสุข 064 092 5382 sirinaphasreesuk@gmail.com
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นางมณี ผ่านจังหาร 085 744 5219 cmdshow@gmail.com
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นางสุนันทา ยอดรัก 093 324 7892
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นางจิราภรณ์ สีลา 081 872 5506 jiraattajun_101@hotmail.com
สพป.เลย เขต 1 นางสมัย ปริบาล 065 237 8515 krumai007@gmail.com
สพป.เลย เขต 2 นางจุฑาพร โคตรสีเมือง 087 867 1648 thefon_xp@hotmail.com
สพป.เลย เขต 3 นายณฐพรต เพ็งสาย 098 149 9935 nathapot2531@gmail.com
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางทอปัด บุษบงก์ 063 751 3939 nalineebsb@gmail.com
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นางสาวธนิฏฐา นธีนาม 093 324 9951 nnokknoi2@gmail.com
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย์ 063 549 9351 prapanit8522@gmail.com
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางพิมพ์นิภา ศรีสุแล 093 481 2828 pimnipa_sri@hotmail.com
สพป.สกลนคร เขต 1 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ 081 966 7936 saychonsk@gmail.com
สพป.สกลนคร เขต 2 นางชุติปภา ไตรทิพย์ 082 565 3982 chutipapa745@gmail.com
สพป.สกลนคร เขต 3 นางสาววิริยา บาลตำบล 086 854 0845 meang.wiriya@gmail.com
สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางสาวกัญญา สุขสบาย 081 709 6044 sook_sabai@yahoo.com
สพป.สุรินทร์ เขต 2 นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ 083 945 4451 tawsri@gmail.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3 นายศิริมงคล ทนทอง 094 246 965 guntruem@hotmail.com
สพป.หนองคาย เขต 1 นางมติภา ชัยชิต 095 463 5944 Jeabmatipa@gmail.com
สพป.หนองคาย เขต 2 นางอรอุมา บวรศักดิ์ 091 051 7014 ornuma@nongkhai.go.th
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นางสาวอัมรา เวียงแสง 087 426 1626 am_wisa@yahoo.com
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง 088 751 2256 pratya44@yahoo.com
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นางปริชาติ ปิติพันธ์ 090 835 6516
สพป.อำนาจเจริญ นางลำพูล วังทอง 088 582 8488 Lumpoo;_03@live.com
สพป.อุดรธานี เขต 1 นางนุตติยา อาษานอก 081 545 2945 nuttiya157@gmail.com
สพป.อุดรธานี เขต 2 นางสุนีย์ อุทุมทอง 081 031 6606 suneeutumthong@gmail.com
สพป.อุดรธานี เขต 3 นางสาวจุฑาพร อนุสรณ์ 083 674 0311 svjutaporn@gmail.com
สพป.อุดรธานี เขต 4 นางวราลักษณ์ อินทา 081 964 5006 usa55504@hotmail.com
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ 081 977 2979 watponket1@hotmail.com
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นางสาวปริชมน กาลพัฒน์ 093 363 5351 br.nung@gmail.com
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นางศิริทัย ธโนปจัย 081 965 9305 sirithai.tuk@gmail.com
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นางสายรุ้ง เทียวประสงค์ 087 936 4773 said_rung@hotmail.co.th
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง 081 730 1379 pageemon2014@gmail.com