พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
สพป.กรุงเทพมหานคร นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช 0654395351 tjitabha@gmail.com
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นางนิตยาพร แซ่ตั้ง 065 5426251 pimpapat_mum@kan1.go.th
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางช่อทิพย์​ อินทรักษา​ 061 7465398 tip101118@gmail.com​
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นางสาวณัฏฐ์ชนินาถ วัทญญู 0982354156 natchaninatja2512@gmail.com
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางบุบผา บุญพูล 096 7692821 supjoomkan3@gmail.com
สพป.จันทบุรี เขต 1 นางสาวพรรณิพา เจริญทวี 097-1250595 beer.suksaniteds@gmail.com
สพป.จันทบุรี เขต 2 นางขวัญดาว พลอยแหวน 086-1481467 primaod@gmail.com
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางสาวกชกร นิ่มแสง 0892680983 kotchakorn_log18@hotmail.com
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางพัชยา ซือมงกง 0979629891 patchayasue.221@gmail.com
สพป.ชลบุรี เขต 1 นางสาวฌัชฌา ตันติปูชิตานนท์ 0993233536 2510chatcha@gmail.com
สพป.ชลบุรี เขต 2 นางอัมพร ศรีม่วง 089-4056181 oy01072512@gmail.com
สพป.ชลบุรี เขต 3 นางวีรยา ทองเกลี้ยง 0853987650 weeraya395@gmail.com
สพป.ชัยนาท นางสาวอุทุมพร พรายอินทร์ 0882829016 utumpornturtle@gmail.com
สพป.ตราด นางสาวศศิวิมล จุลศิลป์ 0995636156 krumon.sasi@gmail.com
สพป.นครนายก นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล 0863798398 k_alew@hotmail.com
สพป.นครปฐม เขต 1 นางสาวณัฐิกา สุริยาวงษ์ 0897451816 sv.nuttika@gmail.com
สพป.นครปฐม เขต 2 นายสุภัค แฝงเพ็ชร 0863763687 supuk6525.01@gmail.com
สพป.นนทบุรี เขต 1 นางสาวนภัษมน เขียวนิล 0834237464 naphatsamon7464@gmail.com
สพป.นนทบุรี เขต 2 นางปริยานุช จุลพรหม 0859887382 mydeer.9535@gmail.com
สพป.ปทุมธานี เขต 1 นางสาวปณัชพัสร์ ตรีวีร์ 063-2626566 prapatsorn24042565@gmail.com
สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางสาวจิราภรณ์ เอี้ยวสกุลรัตน์ 0805922245 myname.k29@gmail.com
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นางหริณญา รุ่งแจ้ง 0851831239 tukta1239@hotmail.com
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นางสาวกัญญาภัค แสงอัคคี 0951623239 gunyapuk3266@icloud.com
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นางสาวพรรณิภา สุกใส 0819402463 panni.nar@gmail.com
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นางสาวอรทัย วงศ์เพ็ชร 089 0954895 orathai2020dl@gmail.com
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวนิดาพร ชารี 0619922423 nidaporn11198@gmail.com
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางขนิฏฐา ทองเพ็ชร 0982514047 krunokmilk@gmail.com
สพป.เพชรบุรี เขต 1 นายบรรพต พงษ์รอด 0929635465 banpotbanpot1985@gmail.com
สพป.เพชรบุรี เขต 2 นางสาวพาฝัน สายทองดี 081-7362023 phafunsai1@gmail.com
สพป.ระยอง เขต 1 นายจิตรกร มาแก้ว 0843516353 mamami69@hotmail.com
สพป.ระยอง เขต 2 นางสาวมธุรส ป้องความดี 996289641 pleyplampley@gmail.com
สพป.ราชบุรี เขต 1 นางสาวจริยา สุธาพจน์ 0625478879 ่jariya.suthapoj2@gmail.com
สพป.ราชบุรี เขต 2 นางสาวกรรณิการ์ บุญถนอม 0865618167 Lookkai_naya@hotmail.com
สพป.ลพบุรี เขต 1 นางสาวธีราพร ขยันการ 062 9653642 theeraporn3642@gmail.com
สพป.ลพบุรี เขต 2 นางสาวสุจินดา เนตร์ศิริ 0898095507 Sujinda.nead@gmail.com
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นางสาววรางคณา กันประชา 0813757328 tikvarangkana@gmail.com
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม 0631564966 patchaya.me@gmail.com
สพป.สมุทรสงคราม นางสาวศิริจันทร์ ศรีนลนัด 0 895486765 sirijunsri@gmail.com
สพป.สมุทรสาคร นางสาวอมรศรี แสงส่องฟ้า 0899182380 sangsongfa_2@yahoo.com
สพป.สระแก้ว เขต 1 นางสีไพล พรหมศิริเดช 0931245957 siplai.prom@sk1edu.go.th
สพป.สระแก้ว เขต 2 นางสุริยาพร กันดิษฐ์ 0890023581 surikandit2804@gmail.com
สพป.สระบุรี เขต 1 นางศิริรัตน์ คอยเกษม 0879153560 Sirirattukta@gmail.com
สพป.สระบุรี เขต 2 นายอนุรักษ์ ระย้า 0818997622 anur7622@gmail.com
สพป.สิงห์บุรี นางสาวนันทิชา เหมือนเงิน 0642455465 nanan_soi8@hotmail.com
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นางดวงทิพย์ เพ็ชรนิล 0894547578 dthippet@hotmail.com
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นางสุมาลี สุธีกุล 0815574859 sumalee814@hotmail.com
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นางศิริพร พวงมาลี 0836962489 sn_kling@esdc.go.th
สพป.อ่างทอง นางวรรณี คงทอง 0625180218 wannee0625180218@gmail.com
พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ 0826655153 sirikwan@esdc.go.th
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นางสาวธัญชนก จาดดำ 0813794405 aj.thunchanok@gmail.com
สพป.เชียงราย เขต 1 นายบรรพต ขันคำ 0818855239 k_tanachit@hotmail.com
สพป.เชียงราย เขต 2 นางกังสดาล แจ้งมณี 0657522416 kangsdarns@gmail.com
สพป.เชียงราย เขต 3 นางสาวโสภาพร ไสยแพทย์ 081 603 8531
สพป.เชียงราย เขต 4 นายพงศ์พันธุ์​ ไชยบุญเรือง 0855222212 ppcri4@gmail.con
สพป.เชียงใหม่ เขต1 นางนิภา แก้วประทีป 0898502296 nipa275@hotmail.com
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นางสาวอุษณีย์ พันธุมเสน 0916295461 usanee.p@cme2.go.th
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นางสาวกิ่งกาญจน์ อินต๊ะปัญญา 0918530828 kingkarn@cmarea3.go.th
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นางสาวพรรณณภัทร ตาลป่า 0856168559 yumu0809@hotmail.com
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางพิชญภัสสร์ เอี่ยมสะอาด 0979847421 jarsoda@hotmail.com
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา 0819981406 n.chaidara@gmail.com
สพป.ตาก เขต 1 นางสิริกัญญา ธรรมชาติ 084-6212007 sirikanya4321@hotmail.com
สพป.ตาก เขต 2 นางกัญญารัตน์ บุญมาลีรัตน์ 0812813667 nok.kanyarat667@gmail.com
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล 061 3261616 sornortarn@gmail.com
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางรัชญา นิ่มยี่สุ่น 098-0144331 sp.ja2520@gmail.com
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรี 0815968607 kriangsak1668@gmail.com
สพป.น่าน เขต 1 นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล 0956753020 krooting@ednan1.go.th
สพป.น่าน เขต 2 นายจำลอง ไชยยา 0810224298 chaiya763@gmail.com
สพป.พะเยา เขต 1 นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุง 0808597535 s51830262@gmai.com
สพป.พะเยา เขต 2 นางนงคราญ ไชยวงศ์ 0931346281 pu.nongkran@gmail.com
สพป.พิจิตร เขต 1 นางสาวนิตยา บุญปู่ 0821451929 nittaboon1974@gmail.com
สพป.พิจิตร เขต 2 นางสาวอัญชลี ศรเพ็ชร 09-86596233
สพป.พิษณุโลก เขต 1 นางสาวรวีภัสร์ เนียมนก 0897036842 sarocha863@gmail.com
สพป.พิษณุโลก เขต 2 นางนฤมล จันทร์ฉาย 0819714553 narumonjanchai@gmail.com
สพป.พิษณุโลก เขต 3 นางจันทิรา จั่นผ่อง 0817853794 juntir@gmail.com
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นางสาวลภัสรดา คำมา 0620405370 khaun107107@gmail.com
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางกชนันท์ โนรินทร์ 0808484745 kodchanun10@pbn2.go.th
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นางรังสิมา บัวทอง 0850520137 rungsima298298@gmail.com
สพป.แพร่ เขต 1 นางภณิดา ทองประไพ 0619895515 gaphoo12@gmail.com
สพป.แพร่ เขต 2 นางนววรรณ วุฒิ 080-1335188 navawan61@gmail.com
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นางสาวชลีพร อินต๊ะสาร 0838965653 Ponintasarn@gmail.com
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายประชัน แสนใจ 0828741552 sanjaijaae@gmail.com
สพป.ลำปาง เขต 1 นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร 0856947799 kob_khemchira@hotmail.com
สพป.ลำปาง เขต 2 นางศุภัคภางค์ มุงเมือง 0861820629 supukpang025@gmail.com
สพป.ลำปาง เขต 3 นางสาวปรียาดา ติ๊บตึง 082 8955287 preeyada.tip@gmail.com
สพป.ลำพูน เขต 1 นางสาวมธุรส เสนา 0817068183 dong432@gmail.com
สพป.ลำพูน เขต 2 นางสาวพรไพรินทร์ ติม้า 0954471314 p_rinna@hotmail.com
สพป.สุโขทัย เขต 1 นางสมปอง ราษี 0863950329 bbnn_1@hotmail.com
สพป.สุโขทัย เขต 2 นาง​อัมพวัน​ จันทรี 085 0407917 ampawanchantree@gmail.com
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นางรุจิรา เทพอาจ 0862041191 rujira2514@live.com
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวเกตน์นิภา ฮาดคันทุง 095-5588301 kednipapang@gmail.com
สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายวิเชียร คนึงหมาย 09-73218059 wichain.khnunghmay@gmail.com
สพป.อุทัยธานี เขต 2 นางสาวปทุมรัตน์ สีธูป 065 9149058 patumrat15@gmail.com
พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
สพป.กระบี่ นางผิวพรรณ ป้อมอุ่นเรือน 0854771772 piwpan.po@obe.moe.th
สพป.ชุมพร เขต 1 นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ 0895883300 Pajaro7897@gmail.com
สพป.ชุมพร เขต 2 นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์ 0935794498 pensri.cpn2@gmail.com
สพป.ตรัง เขต 1 นางสาวสุทธิดา สรรเพชร 0835514649 Sunma2006@hotmail.com
สพป.ตรัง เขต 2 นางสาววิชชุดา เรืองพุฒ 0966847281 vitchuda2529@gmail
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์ 640703467 thitaree5206@gmail.com
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นางกรุณา โชติวัน 0612061721 karouna721@gmail.com
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นางสาวณชนก คงด้วง 0927191314 worawansang_poo@hotmail.com
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นางสาวฐานิศ หริกจันทร์ 0640644884 tanid7350@gmail.com
สพป.นราธิวาส เขต 1 นางสาวสุดา แมเร๊าะ 0847497819 sudamaeroh1122@gmail.com
สพป.นราธิวาส เขต 2 นางสาวธิติมา เรืองสกุล 0849659629 march22meena@gmail.com
สพป.นราธิวาส เขต 3 นางศรีประภา เติมสังข์ 065 0674264 sornorsri2509@gmail.com
สพป.ปัตตานี เขต 1 นางจุฑารัตน์ อรุโณทัย 082 5421452 ptn1_002@pattani1.go.th
สพป.ปัตตานี เขต 2 นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ 0973594848 komariyah8998@gmail.com
สพป.ปัตตานี เขต 3 นายณัฐพร ไชยเดช 087 2860228 nangtuk08@gmail.com
สพป.พังงา นางสาวนันทิยา ชลกิจ 0649712481 superviser776@gmail.com
สพป.พัทลุง เขต 1 นางสาวปราณีต ทองหนัก 095 4372919 praneetd2558@gmail.com
สพป.พัทลุง เขต 2 นางยินดี บุญทอง 0641838299 toytrug@gmail.com
สพป.ภูเก็ต นางฐาสสิร์ นวิชญ์ญาณสุธี 0964961642 thasasi@esdc.go.th
สพป.ยะลา เขต 1 นางสาวซากูรา หลงแซ 0847441928 maimemee94@gmail.com
สพป.ยะลา เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวนันต์ สุวรรณรัตน์ 0818966322 suwanun.s@yala2.go.th
สพป.ยะลา เขต 3 นายวัชระ จันทรัตน์ 0897389976 watbetong@hotmail.com
สพป.ระนอง นางสาวสุวรรณี คงทองจีน 0868785342 swk.wow@hotmail.com
สพป.สงขลา เขต 1 นางกชพรรณ คงถาวร 094-5828925 sukhon3182@gmail.com
สพป.สงขลา เขต 2 นางชนิกา ดวงจักร์ 0892958019 chanika8019@gmail.com
สพป.สงขลา เขต 3 นางรัตนา ซุ้นจ้าย 0828278852 sunjay795@gmail.com
สพป.สตูล นางจิรัชฎา ลิมานิ 0873915505 jijilimani2518@gmail.com@gmail.com
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 1 นางสาวนิภาพร ทิพย์แก้ว 0833902608 nipaphorn@surat1.go.th
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 2 นางสาวบุบผา พรมหลง 0854755550 noonang.bb@esdc.go.th
สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3 นางสาวสุนิศา ไกรสิทธิ์ 0854718308 sunisa18308@gmail.com
พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นางสาวศิวพร นิลสุข 0982341059 siwaporn19767@gmail.com
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นางสาวนิลุบล บุญไชย 063 4914453 pad3152@gmail.com
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นางรัชนี สุขสวัสดิ์ 0985849035 Ratnee14@gmail.com
สพป.ขอนแก่น เขต 1 นางสาวกชพร จันทนามศรี 0869164446 m.kodchaphon@gmail.com
สพป.ขอนแก่น เขต 2 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร 0844287901 issanaporn@esdc.go.th
สพป.ขอนแก่น เขต 3 นางสาวเสาวนีย์ เวชพิทักษ์ 0918326826 obabb1999@gmail.com
สพป.ขอนแก่น เขต 4 นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์ 0910566383 Anongnat6383@gmail.com
สพป.ขอนแก่น เขต 5 นายคีระคิน คำหนองไผ่ 0994755225 rujapaprathomwong@gmail.com
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางสาวหทัยนุช บุญเพลิง 0850242111 littlesciencecpm1@gmail.com
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา 0933280210 nongkku@gmail.com
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ 0992825254 sukunya-cpm3@chaiyaphum3.go.th
สพป.นครพนม เขต 1 นางสาวพิญญารัศม์ สิงหะ 0954512297 pinyarat.sin@kkumail.com
สพป.นครพนม เขต 2 นางนิภาวรรณ เดชบุญ 084 7982096 nipawan119@gmail.com
สพป.นครราชสีมา เขต 1 นางสาวนันท์นภัส วิกุล 0844304555 nannapatvikul@gmail.com
สพป.นครราชสีมา เขต 2 นางสาวสุจิตรา ศรีสุพัฒนวงศ์ 082-6961652 Sujitraaple@gmail.com
สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางพิมพ์ณภา พงษ์ธนณัชศุภดา 0899478253 pimpawnksport2519@gmail.com
สพป.นครราชสีมา เขต 4 นางสาวจตุพร การบรรจง 0810739508 jatuporn2526.30@gmail.com
สพป.นครราชสีมา เขต 5 นางนุชรินทร์ ชาพันดุง 0813829646 nutcharin@korat5.go.th
สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางประไพพรรณ์ แก้วดอนรี 0816611274 nongaongaoy@hotmail.com
สพป.นครราชสีมา เขต 7 นางเมธิตา การเพียร 0898547878 matita364@gmail.com
สพป.บึงกาฬ นางสาวพิชญาภัค พลโคตร 080 3096167 spholkot@gmail.com
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นางสาวภัสราภรณ์ หาญหิรัญโรจน์ 097-3429898 pimmimy@gmail.com
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นายพิชิต พวงประโคน 085-6322269 pichit019@gmail.com
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นางณริฌา สัตย์ฌุชนม์ 0892832325 naricha2519@gmail.com
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นางสาวสุวรรณา เปี่ยมไธสง 0892809096 ircedd@gmail.com
สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางหอมสิน อุปแสน 0895696013 homsin1@gmail.com
สพป.มหาสารคาม เขต 2 นางศธทบ ไชยจันทร์ดี 0823946238 kan.chaichandee@gmail.com
สพป.มหาสารคาม เขต 3 นางสาวกชกร อุดรศาสตร์ 0804054420 kotchakorn.ying2529@gmail.com
สพป.มุกดาหาร นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน 0892791375 phutong.tata@gmail.com
สพป.ยโสธร เขต 1 นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทิพใส 0801755699 kridsadaporntipsai@yst1.go.th
สพป.ยโสธร เขต 2 นางสมจิตต์ รวมแก้ว 081 7254206 Somjitt.R@hotmail.com
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นางมณี ผ่านจังหาร 0857445219 ma1970nee@gmail.com
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นางสาวสุนันทา ยอดรัก 0933247892 sunantasiri62@gmail.com
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นางจิราภรณ์ สีลา 0818725506 jiraattajun_101@hotmail.com
สพป.เลย เขต 1 นางสาวจิรภิญญา ศรีเพียแก้ว 098 1139798 kunsira2552@gmail.com
สพป.เลย เขต 2 นางจุฑาพร โคตรสีเมือง 0878671648 pad3152@gmail.com
สพป.เลย เขต 3 นางลำไพร ประสมหงษ์ 087-2150516 lampri2010@hotmail.com
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางช่อผกา พวงมาเทศ 0661542878 chor.paga55@gmail.com
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นางสาวธนิฏฐา นธีนาม 0933249951 nnokknoi2@gmail.com
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นางสาวประภานิช เพียรไพฑูรย์ 0635499351 Prapanit8522@gmail.com
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางพิมพ์นิภา ศรีสุแล 0934812828 nangpimnipa28@gmail.com
สพป.สกลนคร เขต 1 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ 0819667936 saychonsk@gmail.com
สพป.สกลนคร เขต 2 นางชุติปภา ไตรทิพย์ 0825653982 chutipapa745@gmail.com
สพป.สกลนคร เขต 3 นางสาววิริยา บาลตำบล 0868540845 meang.wiriya@gmail.com
สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางสาวกัญญา สุขสบาย 0817096044 sook_sabai@yahoo.com
สพป.สุรินทร์ เขต 2 นางสุภัคร พุทธานุ 0918621312 supak.put9@gmail.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3 นายศิริมงคล ทนทอง 0942746965 guntruem@hotmai.com
สพป.หนองคาย เขต 1 นางมติภา ชัยชิต 0954635944 ่jeabmatipa@gmail.com
สพป.หนองคาย เขต 2 นางอรอุมา บวรศักดิ์ 0910517014 ornuma@nongkhai2.go.th
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นางสาวลาภิศรินทร์ บุญประเสริฐ 857488108 Laphisarin.nbp1@esdc.go.th
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นางระวิยา ศิริพันธ์ 882655297 rawiya_si@nb2.go.th
สพป.อำนาจเจริญ นางสาวจิราภรณ์ แจ่มใส 0852158493 ่jirap_tik@hotmail.com
สพป.อุดรธานี เขต 1 นางนุตติยา อาษานอก 0815452945 nuttiya157@gmail.com
สพป.อุดรธานี เขต 2 นางสุนีย์ อุทุมทอง 0810316606 suneeutumthong@gmail.com
สพป.อุดรธานี เขต 3 นางสาวศิรินิภา ทองดอนบม 0956623907 poopae623907@gmail.com
สพป.อุดรธานี เขต 4 นางสาวรัตนาภรณ์ คำมูล 810484380 rath59@esdc.go.th
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ 0819772979 scien.ubn1@gmail.com
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นางสาวปริชมน กาลพัฒน์ 0933635351 ningning123k@gmail.com
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นางศิริทัย ธโนปจัย 0819659305 sirithai.tuk@gmail.com
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นางสายรุ้ง เทียวประสงค์ 0879364773 said_rung@hotmail.co.th
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นางสาวชื่นพจี มนต์ขลัง 0817301379 Pageemon2014@gmail.com