พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด นางสาวเอมวรางค์ ศิริรัตนคุ้มวงศ์ 02 662 3000 ต่อ 1956 learningsolutions@nanmeebooks.com
บริษัท บี.กริม จอยซ์ เวนเจอร์ นางสาวอนัญญา อธิคมชาคร 844545563 ananya.a@bgrimmgroup.com
บริษัท บี.กริม บีไอพี (สวนอุตาหกรรมบางกระดี) นางสาวทักษอร บุบผาแดง 089-477-2809 administration_officer@bangkadi.co.th
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ นางสาวกาญจนา สุวรรณธาร 26813840 jupkanjana@gmail.com
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก 081-298-0120 sompratswu@gmail.com
โรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทรา นางอรวรรณ ชนะพลไกร 864159642 chulin30@hotmail.com
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา นางสาวนภาพร ประชุมรักษ์ 25211457 Tannapaporn412@gmail.com
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร นางสาวลักคะณา เสโนฤทธิ์ 086-367-3382 krutum@hotmail.com
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) นางสาวอภิรดี ทิสานนท์ 842048850 littlescience.obec2020@gmail.com
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) นายรติพัฒน์ คุณมาศ 863419619 littlescience.obec2020@gmail.com
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางจิดากาญหน์ สีหาราช 089 279 9906 jidakarn@nstda.or.th
พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
กองการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม นางอุบล สุรสาคร 081-986-2439
อมตะ บี.กริม ชลบุรี นางสาวปาลญา รัตนติน 088-825-2288 palaya.r@bgrimmpower.com
อมตะ บี.กริม ระยอง นางสาวมธุรส วรรณเจริญ 084 867 5058 mathurot.w@bgrimmpower.com
พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ (แพร่) นางสาวพจนีย์ ผิวเกลี้ยง 088-266-8040 sirikran_pui@hotmail.com
โรงเรียนอนุบาลมยุรี (เชียงใหม่) นางสาวปิยะนารถ โพนเงิน 897001719 ohtalo_oao@hotmail.com
พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
ฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑล สุราษฎร์ธานี นางสาวอรวรรณ นวนหนู 089-729-5631 orawan484@hotmail.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว 081 564 5954 apiratda@outlook.com
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นางชนกพร ประทุมทอง 994854974 chanokpam@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาววรสา เรืองหิรัญวงศ์ 847496114 worasa.r@psu.ac.th หรือ jeab25366@hotmail.com
โรงแรมพิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา (เกาะลันตา) นางสาวยุวลักษณ์ แซ่ลิ่ม 093-743-3034 training@pimalai.com
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คุณ ณญาดา ณ นคร 061 989 1994 nnana@ipst.ac.th
พื้นที่การศึกษา ชื่อผู้ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม 081-549-9870 ritthikrai@gmail.com
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 897191940 karntarat@gmail.com
โรงเรียน​มนตรี​ศึกษา​ (ขอนแก่น) นางศิริพร​ ไชย​คำ​ 979834107 Chaiyacome@gmail.com​
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นางราตรี สงวนรัมย์ 081-790-4082 ratree@esdc.go.th
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นางวราภรณ์ บุญเจียม 088-126-7179 warapornboonj@gmail.com
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวอรุโณทัย ภูนาขาว 061-542-9854 imarunothai@gmail.com