ประมวลบรรยากาศและภาพกิจกรรมแสนประทับใจในงาน “สัมมนาวิชาการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร